Lingvanex Tranalator

Lingvanex Terjimeçisi

Terjime: Tekst, Ses, Kamera

Iňlis dilinden Iňlis onlaýn terjime ediň

0 / 10000

Lingvanex - ähliumumy terjime programmaňyz

Lingvanex üçin

Lingvanex üçin tapyň 

translation app
  • Dil gurallary bilen ýüklenen ýönekeý çözgüt: teksti, faýllary, kamerany, ses we web terjime ediň
  • 60+ awtonom sözlük paketleri terjime edilmegiňizden goraýar
  • Telefon we tomaşa gurallary gyssagly terjime bilen wagtyňyzy tygşytlaýar
  • Dil päsgelçiliksiz professional aragatnaşyk
  • Önümçiligi ýokarlandyrýar we görlüp-eşidilmedik takyklygy üpjün edýär
  • Dil öwrenmäge kömek edýär we terjimesini aňsatlaşdyrýar
  • Iş we akademiki ulanmak üçin ajaýyp

Lingvanex programmasyny açyň

Iňlis dilinden Iňlis to çenli her mugt terjime üçin Lingvanex terjime programmalaryny ulanyň. Mugt Iňlis iňlis terjimeçisi üçin maşyn terjime tehnologiýasyny we emeli intellekt ulanýarys.

Iňlis dilinden Iňlis onlaýn terjime ediň

A Iňlis in üpjün edijiden e-poçta ýa-da daşary ýurtda dynç almak üçin web sahypasyny terjime etmek zerurmy? Lingvanex iňlis dilinden derrew Iňlis into terjime edýän programmalar we amaly programmalar bilen tanyşdyrýar!

Iňlis terjimesi gerekmi? Geliň!

Lingvanex mugt hyzmaty sözleri, sözlemleri ses, ses faýllary, podkast, resminamalar we web sahypalaryny Iňlis from-dan iňlis diline we iňlis dilinden Iňlis to terjime edýär.

Lingvanex maşyn öwreniş esasly tebigy dil terjime motoryny ulanyp, köp sanly söz we söz düzümleri üçin hakyky durmuş mysallary bilen çalt, kontekstden habarly iňlisçe Iňlis terjimelerini alyň.

Iki dilde ulanylyş mysallary bilen iňlis dilimizi Iňlis terjimesine göz aýlaň. Iňlis sözleri ýa-da söz düzümleri we iňlis mysallarynyň aýdylyşy, iňlisçe - Iňlis sözbaşy.

Özüňiz terjime ediň!

Lingvanex terjime programmalary islendik wagt size kömek eder! Dürli enjamlarda işleýän programmalarymyz - android, iOS, MacBook, Google, Amazon Alexa we Microsoft Cortana-dan akylly kömekçiler, akylly sagatlar, islendik brauzer - iňlis dilinden Iňlis to islendik ýere terjime edilmegine kömek eder! Bu aňsat we mugt! Lingvanex, şeýle hem Iňlis from-dan iňlis diline onlaýn terjime edýär.

Lingvanex terjime programma üpjünçiliginiň iňlis dilinden Iňlis terjimesi sözleriň, sözlemleriň we tekstleriň iňlis dilinden Iňlis we 110-dan gowrak başga dillere doly terjimesini almaga kömek eder.

Ing Iňlis iňlis dilindäki teksti çalt we derrew terjime etmek üçin Lingvanex programmalaryny ulanyň. Lingvanex, Google terjime hyzmatyna iňlis dilinden Iňlis we Iňlis from iňlis diline elýeterli alternatiwa hödürleýär.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Iňlis dilinden Iňlis tekst terjimesi nähili işleýär?

Terjime hyzmatymyz, iňlis dilinde ýazan tekstiňizi terjime etmek üçin Lingvanex terjimeçi maşyn dwigatelini ulanýar. Her gezek iňlis dilinde bir söz, söz düzümi ýa-da sözlem ýazsaňyz - terjime üçin Lingvanex motoryna API haýyşyny iberýäris. Munuň öwezine Lingvanex terjime hyzmaty Iňlis in terjime edilen tekst bilen jogap iberýär. Lingvanex, ýokary hilli terjime etmek üçin emeli intellekt (çuňňur öwrenmek), uly maglumatlar, web API-leri, bulut hasaplaýyş we ş.m. ýaly ösen tehnologiýalary ulanýar. Iňlis dilinden Iňlis to terjimesiniň hilini şu wagt barlap bilersiňiz.

Bu terjime hyzmatyny göçürip alyp bilerismi?

Notok. Göçürip alyp bolmaýar Häzirki wagtda bu sahypada diňe Iňlis terjimesimizi onlaýn ulanyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, “Lingvanex - Terjimeçi we Sözlük Chrome Extension” atly hrom giňeltme guralyny gurup bilersiňiz. Ora-da terjime programmalarymyzy ulanyň - bu programmalara baglanyşyk sahypada. Bu terjime guraly gurlansoň, tekstiň bölümini açyp görkezip bilersiňiz we terjime etmek üçin "Terjime" nyşanyna basyp bilersiňiz. Şeýlelik bilen, diňe bir iňlis dilinden Iňlis to däl, eýsem programma tarapyndan goldanýan islendik 36 diliň arasynda hem terjime edip bilersiňiz. Şeýle hem, brauzer gurallar panelindäki “Terjime” nyşanyna basyp, web sahypasyny iňlis dilinden Iňlis to terjime edip bilersiňiz.

Bu terjime mugtmy?

Hawa. Şeýle-de bolsa, aşakdaky çäklendirmelerimiz bar: Islegiň çägi Islän wagtyňyz, her haýyş üçin iň köp 5000 geçirip bilersiňiz. Emma bu haýyşlaryň köpüsini iberip bilersiňiz. Gündelik çäk hem bar: köp terjime haýyşlaryny edip bilseňizem, gündelik kwotamyz gutarsa ​​terjime edip bilmersiňiz. Bu awtomatiki haýyşlardan gorag.

Iňlis dilinden Iňlis to terjimesi näderejede dogry?

Terjimäni ýerine ýetirmek üçin maşyn dili tehnologiýasy ulanylýar. Terjime programma üpjünçiligimiz her gün ösýär we Iňlis terjimesine iňlis dilini berýär. Muny şu wagt özüňiz barlap bilersiňiz!

Iňlis diline tekst terjimesi üçin dil jübütleri bar

Şeýle hem iňlis dilinden beýleki dillere terjimeleri tapyp bilersiňiz.

Beýleki dillere terjimeleri degişli bölümde tapyp bilersiňiz:

Teksti, suratlary, sesi, resminamalary terjime etmek üçin Lingvanex önümleri: