Lingvanex Tranalator

Terjimeçi

Türkmen dilinden Hytaý (Adaty) onlaýn terjime ediň

0 / 10000
translation app

Lingvanex - ähliumumy terjime programmaňyz

Terjimeçi

Mugt göçürip alyň

Türkmen dilinden Hytaý (Adaty) to çenli her mugt terjime üçin Lingvanex terjime programmalaryny ulanyň. Mugt Hytaý (Adaty) Türkmen terjimeçisi üçin maşyn terjime tehnologiýasyny we emeli intellekt ulanýarys.

Türkmen dilinden Hytaý (Adaty) onlaýn terjime ediň

A Hytaý (Adaty) in üpjün edijiden e-poçta ýa-da daşary ýurtda dynç almak üçin web sahypasyny terjime etmek zerurmy? Lingvanex Türkmen dilinden derrew Hytaý (Adaty) into terjime edýän programmalar we amaly programmalar bilen tanyşdyrýar!

Hytaý (Adaty) terjimesi gerekmi? Geliň!

Lingvanex mugt hyzmaty sözleri, sözlemleri ses, ses faýllary, podkast, resminamalar we web sahypalaryny Hytaý (Adaty) from-dan Türkmen diline we Türkmen dilinden Hytaý (Adaty) to terjime edýär.

Lingvanex maşyn öwreniş esasly tebigy dil terjime motoryny ulanyp, köp sanly söz we söz düzümleri üçin hakyky durmuş mysallary bilen çalt, kontekstden habarly Türkmen Hytaý (Adaty) terjimelerini alyň.

Iki dilde ulanylyş mysallary bilen Türkmen dilimizi Hytaý (Adaty) terjimesine göz aýlaň. Hytaý (Adaty) sözleri ýa-da söz düzümleri we Türkmen mysallarynyň aýdylyşy, Türkmen-Hytaý (Adaty) sözbaşy.

Özüňiz terjime ediň!

Lingvanex terjime programmalary islendik wagt size kömek eder! Dürli enjamlarda işleýän programmalarymyz - android, iOS, MacBook, Google, Amazon Alexa we Microsoft Cortana-dan akylly kömekçiler, akylly sagatlar, islendik brauzer - Türkmen dilinden Hytaý (Adaty) to islendik ýere terjime edilmegine kömek eder! Bu aňsat we mugt! Lingvanex, şeýle hem Hytaý (Adaty) from-dan Türkmen diline onlaýn terjime edýär.

Lingvanex terjime programma üpjünçiliginiň Türkmen dilinden Hytaý (Adaty) terjimesi sözleriň, sözlemleriň we tekstleriň Türkmen dilinden Hytaý (Adaty) we 110-dan gowrak başga dillere doly terjimesini almaga kömek eder.

Ing Hytaý (Adaty) Türkmen dilindäki teksti çalt we derrew terjime etmek üçin Lingvanex programmalaryny ulanyň. Lingvanex, Google terjime hyzmatyna Türkmen dilinden Hytaý (Adaty) we Hytaý (Adaty) from Türkmen diline elýeterli alternatiwa hödürleýär.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Türkmen dilinden Hytaý (Adaty) tekst terjimesi nähili işleýär?

Terjime hyzmatymyz, Türkmen dilinde ýazan tekstiňizi terjime etmek üçin Lingvanex terjimeçi maşyn dwigatelini ulanýar. Her gezek Türkmen dilinde bir söz, söz düzümi ýa-da sözlem ýazsaňyz - terjime üçin Lingvanex motoryna API haýyşyny iberýäris. Munuň öwezine Lingvanex terjime hyzmaty Hytaý (Adaty) in terjime edilen tekst bilen jogap iberýär. Lingvanex, ýokary hilli terjime etmek üçin emeli intellekt (çuňňur öwrenmek), uly maglumatlar, web API-leri, bulut hasaplaýyş we ş.m. ýaly ösen tehnologiýalary ulanýar. Türkmen dilinden Hytaý (Adaty) to terjimesiniň hilini şu wagt barlap bilersiňiz.

Bu terjime hyzmatyny göçürip alyp bilerismi?

Notok. Göçürip alyp bolmaýar Häzirki wagtda bu sahypada diňe Hytaý (Adaty) terjimesimizi onlaýn ulanyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, “Lingvanex - Terjimeçi we Sözlük Chrome Extension” atly hrom giňeltme guralyny gurup bilersiňiz. Ora-da terjime programmalarymyzy ulanyň - bu programmalara baglanyşyk sahypada. Bu terjime guraly gurlansoň, tekstiň bölümini açyp görkezip bilersiňiz we terjime etmek üçin "Terjime" nyşanyna basyp bilersiňiz. Şeýlelik bilen, diňe bir Türkmen dilinden Hytaý (Adaty) to däl, eýsem programma tarapyndan goldanýan islendik 36 diliň arasynda hem terjime edip bilersiňiz. Şeýle hem, brauzer gurallar panelindäki “Terjime” nyşanyna basyp, web sahypasyny Türkmen dilinden Hytaý (Adaty) to terjime edip bilersiňiz.

Bu terjime mugtmy?

Hawa. Şeýle-de bolsa, aşakdaky çäklendirmelerimiz bar: Islegiň çägi Islän wagtyňyz, her haýyş üçin iň köp 5000 geçirip bilersiňiz. Emma bu haýyşlaryň köpüsini iberip bilersiňiz. Gündelik çäk hem bar: köp terjime haýyşlaryny edip bilseňizem, gündelik kwotamyz gutarsa ​​terjime edip bilmersiňiz. Bu awtomatiki haýyşlardan gorag.

Türkmen dilinden Hytaý (Adaty) to terjimesi näderejede dogry?

Terjimäni ýerine ýetirmek üçin maşyn dili tehnologiýasy ulanylýar. Terjime programma üpjünçiligimiz her gün ösýär we Hytaý (Adaty) terjimesine Türkmen dilini berýär. Muny şu wagt özüňiz barlap bilersiňiz!

Türkmen diline tekst terjimesi üçin dil jübütleri bar

Şeýle hem Türkmen dilinden beýleki dillere terjimeleri tapyp bilersiňiz.

Beýleki dillere terjimeleri degişli bölümde tapyp bilersiňiz:

Teksti, suratlary, sesi, resminamalary terjime etmek üçin Lingvanex önümleri: