Lingvanex Tranalator

Terjimeçi

0 / 10000
translation app

Lingvanex - ähliumumy terjime programmaňyz

Terjimeçi

Mugt göçürip alyň

Türkmenlerden Filippin-a her mugt terjime üçin Lingvanex terjime programmalaryny ulanyň. Mugt Filippin-Türkmen terjimeçisi üçin maşyn terjime tehnologiýasyny we emeli intellekti ulanýarys.

Türkmenlerden onlaýn onlaýn terjime ediň

Daşary ýurda gidip barýarka üpjün edijiden e-poçta ýa-da web sahypasyndan terjime etmelimi? Lingvanex mugt onlaýn terjimeçisi bilen tanyşdyrýar, ol derrew türkmenlerden Filippin ýa-da Filippin-dan türkmenlere terjime edýär!

"Lingvanex" terjimeçimiz, emeli intellekt ulanyp, tekstiň awtomatiki terjimesi bolan maşyn terjime tehnologiýasyny ulanyp, adam gatyşmazdan işleýär. Bu tehnologiýa gaýtadan işlenen maglumatlaryň doly gizlinligini kepillendirýär.

Maşyn terjimesi nähili işleýär? Emeli intellekt ilki bilen çeşme tekstini seljerýär we terjimesiniň aralyk görnüşini döredýär, soňra bolsa grammatiki düzgünleri we sözlükleri ulanyp maksatly dilde tekste öwürýär.

Söhbetdeşlige başlamak üçin meşhur türkmen-Filippin sözlemleri

Bu sanaw, başlamak üçin käbir esasy Filippin sözlemleri hödürleýär. Bu sözlemleriň terjimesine we ulanylyşyna kontekst we medeni nuanslar täsir edip biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

 • Salam - Hi-Hello
 • Irden haýyrly - Magandang umaga
 • Agşam - Gabi
 • Gowy - Mabuti
 • Sag bol - Salamat
 • Bagyşlaň - Paumanhin
 • Men düşündim - Naiintindihan ko.
 • Men düşünmedim - Hindi ko maintindihan
 • Türkmen dilinde gürleýärsiňizmi? - Nagsasalita ka ba ng Turkmen?
 • Hawa - Oo
 • Ýok - Wala
 • Maňa kömek edip bilersiňizmi? - Maaari mo ba akong tulungan?
 • Hajathana nirede? - Nasaan ang toilet?
 • Bu näçe? - Magkano iyon?
 • Bu wagt nähili? - Paano ang oras na ito?

Dil öwrenmegiň 5 täsin usuly

 • iconFleşkartlary ulanyň. Möhüm sözler we sözlemler bilen fleşkartlary dörediň we her gün amal ediň. Hatda manylaryny ýatda saklamaga kömek etmek üçin suratlar goşup bilersiňiz. Fleşkartlaryňyzy ýygy-ýygydan gözden geçirseňiz, täze söz düzümini näçe çalt ýatda saklarsyňyz.
 • iconFilippin tagam bişiriň. Ses reseptlerini diňlemek we ýerli halkdan nahar bişirmek wideolaryny görmek diňe bir dili öwrenmäge we ussat aýdylyşy öwrenmäge kömek etmän, eýsem ýurduň medeniýetine çümmäge hem kömek eder.
 • iconOýun oýnamak. Filippin dilini ulanmaga kömek etjek köp oýun we programma bar. Öz oýunlaryňyzy düzüp bilersiňiz.
 • iconGepleşik klublaryna gatnaşyň. Gepläp başlamaly ýa-da iň bolmanda aýdylyşyňyzy mümkin boldugyça ir ýerine ýetirmeli. Muny adamlar dürli mowzuklary ara alyp maslahatlaşýan we hekaýalaryny paýlaşýan Tagalog dilli klublara gatnaşyp bilersiňiz. Şol bir wagtyň özünde söz, grammatika we hekaýa ýazmak endikleriňizi ulanarsyňyz.
 • iconMedeniýeti öwreniň. Filippin ýurdunyň medeni tagamy bar, şonuň üçin adaty tanslara gatnaşmak, festiwallara, sungat we senetçilik ussahanalaryna gatnaşmak sizi diňe bir dil bilen tanyşdyrman, eýsem Filippin medeniýetine düşünişiňizi hem çuňlaşdyrar.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

Lingvanex terjimesi takykmy?

Ygtybarly boluň, dil islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin size ygtybarly we takyk terjimeler bermäge borçlanýarys. Emeli intellekt we iň soňky ylmy gözlegleri iň gowy synp terjime hilini bermek üçin ulanýarys.

Uly teksti terjime etmek üçin näçe wagt gerek?

Terjime tekstiň ululygyna garamazdan birnäçe sekunt dowam edýär. Wagtyň gymmatyna düşünýäris we iň az garaşýan döwürleri bilen üznüksiz terjime tejribesini bermäge çalyşýarys.

Näçe nyşan terjime edilip bilner?

"Lingvanex" terjimeçisiniň mugt wersiýasy, haýyş boýunça 10000 simwola terjime etmäge we günde 1000 terjime haýyşyny etmäge mümkinçilik berýär.

Abuna meýilnamalaryny hödürleýärsiňizmi?

Hawa, "Lingvanex" terjime programmalarymyz üçin abuna meýilnamalaryny hödürleýäris. Has giňişleýin maglumat almak üçin ähli önümler sahypamyza (lingvanex.com) giriň. Mundan başga-da, önümlerimiziň hilini 2 hepdelik mugt synag bilen synap bilersiňiz. Esasy sahypadaky "Contact us" formasyny dolduryň, iň oňat çözgüdi saýlamaga kömek ederis.