Türkmenlerden Hytaý (ýönekeýleşdirilen) to onlaýn terjime ediň

0 / 10000

Lingvanex terjime programmasyny guruň we synap görüň

üçin göçürip alyň

“Lingvanex” terjime programmalaryny türkmenlerden Hytaý (ýönekeýleşdirilen) to çenli her mugt terjime üçin ulanyň. Mugt Hytaý (ýönekeýleşdirilen) türkmen terjimeçisi üçin maşyn terjime tehnologiýasyny we emeli intellekt ulanýarys.

Türkmenlerden Hytaý (ýönekeýleşdirilen) to onlaýn terjime ediň

A Hytaý (ýönekeýleşdirilen) a üpjün edijiden e-poçta ýa-da daşary ýurtda dynç almak üçin web sahypasyny terjime etmek zerurmy? “Lingvanex”, türkmenlerden derrew Hytaý (ýönekeýleşdirilen) into terjime edýän programmalar we amaly programmalar bilen tanyşdyrýar!

Hytaý (ýönekeýleşdirilen) terjimesi gerekmi? Geliň!

“Lingvanex” mugt hyzmaty dessine sözleri, söz düzümlerini ses, ses faýllary, podkast, resminamalar we web sahypalaryny Hytaý (ýönekeýleşdirilen) from-dan türkmenlere we türkmenlerden Hytaý (ýönekeýleşdirilen) to terjime edýär.

Özüňiz terjime ediň!

Lingvanex terjime programmalary size islendik wagt kömek eder! Dürli enjamlarda işleýän programmalarymyz - android, iOS, MacBook, Google, Amazon Alexa we Microsoft Cortana-dan akylly kömekçiler, akylly sagatlar, islendik brauzer - türkmenlerden Hytaý (ýönekeýleşdirilen) to islendik ýere terjime edilmegine kömek eder! Bu aňsat we mugt! Lingvanex, Hytaý (ýönekeýleşdirilen) Turkmen-den türkmenlere onlaýn terjime hem berýär.

“Lingvanex” terjime programma üpjünçiliginiň “Hytaý (ýönekeýleşdirilen)” terjimesine türkmenleriň sözleriň, sözlemleriň we tekstleriň türkmen dilinden Hytaý (ýönekeýleşdirilen) to we başga-da 110-dan gowrak dile terjime edilmegine kömek eder.

Ing Hytaý (ýönekeýleşdirilen) Türkmen tekstini çalt we derrew terjime etmek üçin Lingvanex programmalaryny ulanyň. “Lingvanex”, Google terjime hyzmatyna türkmenlerden Hytaý (ýönekeýleşdirilen) we Hytaý (ýönekeýleşdirilen) Turkmen türkmen diline elýeterli alternatiwa hödürleýär.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Türkmen To Hytaý (ýönekeýleşdirilen) tekst terjimesi nähili işleýär?

Terjime gullugymyz, türkmen dilinde ýazan tekstiňizi terjime etmek üçin Lingvanex terjimeçi maşyn dwigatelini ulanýar. Haçan-da türkmen dilinde bir söz, söz düzümi ýa-da sözlem ýazsaňyz, terjime üçin Lingvanex motoryna API haýyşyny iberýäris. Munuň deregine, Lingvanex terjime gullugy Hytaý (ýönekeýleşdirilen) in terjime edilen tekst bilen jogap iberýär. Lingvanex has ýokary hilli terjime etmek üçin emeli intellekt (çuňňur öwrenmek), uly maglumatlar, web API-leri, bulut hasaplamagy we ş.m. ýaly ösen tehnologiýalary ulanýar. Türkmen dilinden Hytaý (ýönekeýleşdirilen) to terjimesiniň hilini şu wagt barlap bilersiňiz.

Bu terjime hyzmatyny göçürip alyp bilerismi?

Notok. Göçürip alyp bolmaýar Häzirki wagtda bu sahypada diňe Hytaý (ýönekeýleşdirilen) terjimesimizi ulanyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, “Lingvanex - Translator and Dictionary Chrome Extension” atly hrom giňeltme guralyny gurup bilersiňiz. Ora-da terjime programmalarymyzy ulanyň - bu programmalara baglanyşyk sahypada. Bu terjime guraly gurlansoň, tekstiň bölümini açyp görkezip, terjime etmek üçin "Terjime" nyşanyna basyp bilersiňiz. Şeýlelik bilen, diňe bir türkmenlerden Hytaý (ýönekeýleşdirilen) to-a däl, eýsem programma tarapyndan goldanýan 36 diliň arasynda hem terjime edip bilersiňiz. Şeýle hem, brauzer gurallar panelindäki “Terjime” nyşanyna basyp, türkmenlerden web sahypasyny Hytaý (ýönekeýleşdirilen) to-a terjime edip bilersiňiz.

Bu terjime mugtmy?

Hawa. Şeýle-de bolsa, aşakdaky çäklendirmelerimiz bar: Islegiň çägi Islän wagtyňyz, her haýyş üçin iň köp 5000 geçirip bilersiňiz. Emma bu haýyşlaryň köpüsini iberip bilersiňiz. Gündelik çäk hem bar: köp terjime haýyşlaryny edip bilseňizem, gündelik kwotamyz gutarsa ​​terjime edip bilmersiňiz. Bu awtomatiki haýyşlardan gorag.

Türkmenlerden Hytaý (ýönekeýleşdirilen) to terjimesi näderejede dogry?

Terjimäni ýerine ýetirmek üçin maşyn dili tehnologiýasy ulanylýar. Terjime programma üpjünçiligimiz günsaýyn ösýär we Hytaý (ýönekeýleşdirilen) terjimesini gaty takyk türkmenler bilen üpjün edýär. Muny şu wagt özüňiz barlap bilersiňiz!

Türkmenler üçin dil jübütleri

Şeýle hem türkmenlerden beýleki dillere terjimeleri tapyp bilersiňiz.

Beýleki dillere terjimeleri degişli bölümde tapyp bilersiňiz:

Teksti, suratlary, sesi, resminamalary terjime etmek üçin Lingvanex önümleri: