Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "zeal" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "zeal" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Zeal

[nhiệt tình]
/zil/

noun

1. A feeling of strong eagerness (usually in favor of a person or cause)

 • "They were imbued with a revolutionary ardor"
 • "He felt a kind of religious zeal"
  synonym:
 • ardor
 • ,
 • ardour
 • ,
 • elan
 • ,
 • zeal

1. Một cảm giác háo hức mạnh mẽ (thường có lợi cho một người hoặc nguyên nhân)

 • "Họ đã thấm nhuần lòng nhiệt thành cách mạng"
 • "Anh ấy cảm thấy có một lòng nhiệt thành tôn giáo"
  từ đồng nghĩa:
 • ardor
 • ,
 • nhiệt tình
 • ,
 • elan

2. Excessive fervor to do something or accomplish some end

 • "He had an absolute zeal for litigation"
  synonym:
 • zeal

2. Sự nhiệt tình quá mức để làm điều gì đó hoặc hoàn thành một số mục đích

 • "Anh ấy thực sự rất nhiệt tình với việc kiện tụng"
  từ đồng nghĩa:
 • nhiệt tình

3. Prompt willingness

 • "Readiness to continue discussions"
 • "They showed no eagerness to spread the gospel"
 • "They disliked his zeal in demonstrating his superiority"
 • "He tried to explain his forwardness in battle"
  synonym:
 • readiness
 • ,
 • eagerness
 • ,
 • zeal
 • ,
 • forwardness

3. Sự sẵn sàng nhanh chóng

 • "Sẵn sàng tiếp tục thảo luận"
 • "Họ không hề tỏ ra háo hức truyền bá phúc âm"
 • "Họ không thích sự nhiệt tình thể hiện sự vượt trội của anh ấy"
 • "Anh ấy đã cố gắng giải thích sự tiến bộ của mình trong trận chiến"
  từ đồng nghĩa:
 • sẵn sàng
 • ,
 • háo hức
 • ,
 • nhiệt tình
 • ,
 • sự tiến bộ