Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "year" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "năm" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Year

[Năm]
/jɪr/

noun

1. A period of time containing 365 (or 366) days

 • "She is 4 years old"
 • "In the year 1920"
  synonym:
 • year
 • ,
 • twelvemonth
 • ,
 • yr

1. Một khoảng thời gian chứa 365 (hoặc 366) ngày

 • "Cô ấy 4 tuổi"
 • "Vào năm 1920"
  từ đồng nghĩa:
 • năm
 • ,
 • mười hai tháng
 • ,
 • yr

2. A period of time occupying a regular part of a calendar year that is used for some particular activity

 • "A school year"
  synonym:
 • year

2. Một khoảng thời gian chiếm một phần thường xuyên của năm dương lịch được sử dụng cho một số hoạt động cụ thể

 • "Một năm học"
  từ đồng nghĩa:
 • năm

3. The period of time that it takes for a planet (as, e.g., earth or mars) to make a complete revolution around the sun

 • "A martian year takes 687 of our days"
  synonym:
 • year

3. Khoảng thời gian cần thiết để một hành tinh (ví dụ: trái đất hoặc sao hỏa) thực hiện một cuộc cách mạng hoàn chỉnh quanh mặt trời

 • "Một năm trên sao hỏa mất 687 ngày của chúng ta"
  từ đồng nghĩa:
 • năm

4. A body of students who graduate together

 • "The class of '97"
 • "She was in my year at hoehandle high"
  synonym:
 • class
 • ,
 • year

4. Một cơ thể của sinh viên tốt nghiệp với nhau

 • "Lớp '97"
 • "Cô ấy học năm tôi ở trường hoehandle high"
  từ đồng nghĩa:
 • lớp học
 • ,
 • năm

Examples of using

Apples are scarce this year.
Táo năm nay khan hiếm.
I live here all year round now.
Tôi sống ở đây quanh năm bây gi.
Our sales doubled this year.
Doanh số của chúng tôi đã tăng gấp đôi trong năm nay.