Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wretch" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "wretch" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Wretch

[Khốn nạn]
/rɛʧ/

noun

1. Performs some wicked deed

  synonym:
 • wretch

1. Thực hiện một số hành động xấu xa

  từ đồng nghĩa:
 • khốn nạn

2. Someone you feel sorry for

  synonym:
 • poor devil
 • ,
 • wretch

2. Một người mà bạn cảm thấy tiếc cho

  từ đồng nghĩa:
 • tội nghiệp quỷ dữ
 • ,
 • khốn nạn