Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "worsening" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "worsening" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Worsening

[Xấu đi]
/wərsənɪŋ/

noun

1. Process of changing to an inferior state

  synonym:
 • deterioration
 • ,
 • decline in quality
 • ,
 • declension
 • ,
 • worsening

1. Quá trình chuyển sang trạng thái kém hơn

  từ đồng nghĩa:
 • sự suy thoái
 • ,
 • suy giảm chất lượng
 • ,
 • sự suy giảm
 • ,
 • xấu đi

2. Changing something with the result that it becomes worse

  synonym:
 • worsening

2. Thay đổi một cái gì đó với kết quả là nó trở nên tồi tệ hơn

  từ đồng nghĩa:
 • xấu đi

adjective

1. Changing for the worse

 • "Worried by the worsening storm"
  synonym:
 • worsening

1. Thay đổi theo chiều hướng xấu hơn

 • "Lo lắng trước cơn bão ngày càng tồi tệ"
  từ đồng nghĩa:
 • xấu đi