Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wood" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "gỗ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Wood

[Gỗ]
/wʊd/

noun

1. The hard fibrous lignified substance under the bark of trees

  synonym:
 • wood

1. Chất xơ cứng dưới vỏ cây

  từ đồng nghĩa:
 • gỗ

2. The trees and other plants in a large densely wooded area

  synonym:
 • forest
 • ,
 • wood
 • ,
 • woods

2. Cây và các loại cây khác trong một khu vực rừng rậm lớn

  từ đồng nghĩa:
 • rừng
 • ,
 • gỗ

3. United states film actress (1938-1981)

  synonym:
 • Wood
 • ,
 • Natalie Wood

3. Nữ diễn viên điện ảnh hoa kỳ (1938-1981)

  từ đồng nghĩa:
 • Gỗ
 • ,
 • Gỗ Natalie

4. English conductor (1869-1944)

  synonym:
 • Wood
 • ,
 • Sir Henry Wood
 • ,
 • Sir Henry Joseph Wood

4. Nhạc trưởng người anh (1869-1944)

  từ đồng nghĩa:
 • Gỗ
 • ,
 • Ngài Henry Wood
 • ,
 • Ngài Henry Joseph Wood

5. English writer of novels about murders and thefts and forgeries (1814-1887)

  synonym:
 • Wood
 • ,
 • Mrs. Henry Wood
 • ,
 • Ellen Price Wood

5. Nhà văn người anh về tiểu thuyết về các vụ giết người và trộm cắp và giả mạo (1814-1887)

  từ đồng nghĩa:
 • Gỗ
 • ,
 • Bà Henry Wood
 • ,
 • Gỗ giá Ellen

6. United states painter noted for works based on life in the midwest (1892-1942)

  synonym:
 • Wood
 • ,
 • Grant Wood

6. Họa sĩ hoa kỳ lưu ý cho các tác phẩm dựa trên cuộc sống ở trung tây (1892-1942)

  từ đồng nghĩa:
 • Gỗ
 • ,
 • Cấp gỗ

7. Any wind instrument other than the brass instruments

  synonym:
 • woodwind
 • ,
 • woodwind instrument
 • ,
 • wood

7. Bất kỳ dụng cụ gió nào khác ngoài dụng cụ bằng đồng

  từ đồng nghĩa:
 • gỗ
 • ,
 • dụng cụ gỗ

8. A golf club with a long shaft used to hit long shots

 • Originally made with a wooden head
 • "Metal woods are now standard"
  synonym:
 • wood

8. Một câu lạc bộ golf với một trục dài được sử dụng để đánh những cú sút xa

 • Ban đầu được làm bằng đầu gỗ
 • "Gỗ kim loại hiện là tiêu chuẩn"
  từ đồng nghĩa:
 • gỗ

Examples of using

Aluminium and glass are important materials in civil construction, even though not as important as steel and wood, for instance.
Nhôm và thủy tinh là vật liệu quan trọng trong xây dựng dân dụng, mặc dù không quan trọng bằng thép và gỗ, ví dụ.
We piled the wood in the backyard.
Chúng tôi chất đống gỗ ở sân sau.
The fence is part wood and part stone.
Hàng rào là một phần gỗ và một phần đá.