Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "withhold" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "giữ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Withhold

[Giữ lại]
/wɪθhoʊld/

verb

1. Hold back

 • Refuse to hand over or share
 • "The father is withholding the allowance until the son cleans his room"
  synonym:
 • withhold
 • ,
 • keep back

1. Giữ lại

 • Từ chối bàn giao hoặc chia sẻ
 • "Người cha đang giữ trợ cấp cho đến khi con trai dọn phòng"
  từ đồng nghĩa:
 • giữ lại

2. Retain and refrain from disbursing

 • Of payments
 • "My employer is withholding taxes"
  synonym:
 • withhold
 • ,
 • deduct
 • ,
 • recoup

2. Giữ lại và kiềm chế giải ngân

 • Thanh toán
 • "Chủ nhân của tôi đang khấu trừ thuế"
  từ đồng nghĩa:
 • giữ lại
 • ,
 • khấu trừ
 • ,
 • thu hồi