Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "width" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ width sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Width

[Chiều rộng]
/wɪdθ/

noun

1. The extent of something from side to side

    synonym:
  • width
  • ,
  • breadth

1. Mức độ của một cái gì đó từ bên này sang bên kia

    từ đồng nghĩa:
  • chiều rộng