Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "whisk" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ whisk sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Whisk

[đánh trứng]
/wɪsk/

noun

1. A mixer incorporating a coil of wires

 • Used for whipping eggs or cream
  synonym:
 • whisk

1. Một máy trộn kết hợp một cuộn dây

 • Dùng để đánh trứng hoặc kem
  từ đồng nghĩa:
 • đánh trứng

2. A small short-handled broom used to brush clothes

  synonym:
 • whisk
 • ,
 • whisk broom

2. Một cây chổi nhỏ cán ngắn dùng để chải quần áo

  từ đồng nghĩa:
 • đánh trứng
 • ,
 • chổi đánh trứng

verb

1. Move somewhere quickly

 • "The president was whisked away in his limo"
  synonym:
 • whisk

1. Di chuyển đến nơi nào đó nhanh chóng

 • "Tổng thống bị cuốn đi trên chiếc limo của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • đánh trứng

2. Move quickly and nimbly

 • "He whisked into the house"
  synonym:
 • whisk

2. Di chuyển nhanh và nhanh nhẹn

 • "Anh ấy lẻn vào nhà"
  từ đồng nghĩa:
 • đánh trứng

3. Brush or wipe off lightly

  synonym:
 • whisk
 • ,
 • whisk off

3. Chải hoặc lau nhẹ

  từ đồng nghĩa:
 • đánh trứng
 • ,
 • đánh đi

4. Whip with or as if with a wire whisk

 • "Whisk the eggs"
  synonym:
 • whisk
 • ,
 • whip

4. Roi bằng hoặc như thể bằng máy đánh dây

 • "Đánh trứng"
  từ đồng nghĩa:
 • đánh trứng
 • ,
 • roi da