Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wheeling" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "bánh xe" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Wheeling

[Bánh xe]
/wilɪŋ/

noun

1. A city in the northern panhandle of west virginia on the ohio river

  synonym:
 • Wheeling

1. Một thành phố ở phía bắc của west virginia trên sông ohio

  từ đồng nghĩa:
 • Bánh xe

2. Propelling something on wheels

  synonym:
 • wheeling
 • ,
 • rolling

2. Đẩy một cái gì đó trên bánh xe

  từ đồng nghĩa:
 • bánh xe
 • ,
 • cán