Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "westerly" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "kỳ lạ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Westerly

[Tây]
/wɛstərli/

noun

1. The winds from the west that occur in the temperate zones of the earth

  synonym:
 • prevailing westerly
 • ,
 • westerly

1. Gió từ phía tây xảy ra ở vùng ôn đới của trái đất

  từ đồng nghĩa:
 • thịnh hành
 • ,
 • tây

adjective

1. Of wind

 • From the west
  synonym:
 • westerly
 • ,
 • western

1. Gió

 • Từ phía tây
  từ đồng nghĩa:
 • tây

2. Moving toward the west

 • "Westbound pioneers"
  synonym:
 • westbound
 • ,
 • westerly
 • ,
 • westward

2. Di chuyển về phía tây

 • "Những người tiên phong đi về phía tây"
  từ đồng nghĩa:
 • hướng tây
 • ,
 • tây

adverb

1. Toward the west

 • "We began to steer away westerly"- daniel defoe
  synonym:
 • westerly

1. Về phía tây

 • "Chúng tôi bắt đầu lèo lái đi" - daniel defoe
  từ đồng nghĩa:
 • tây

2. From the west

 • "The wind blew westerly"
  synonym:
 • westerly

2. Từ phía tây

 • "Gió thổi qua"
  từ đồng nghĩa:
 • tây

Examples of using

The typhoon moved in a westerly direction.
Cơn bão di chuyển theo hướng tây.