Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "west" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "tây" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

West

[Tây]
/wɛst/

noun

1. The countries of (originally) europe and (now including) north america and south america

  synonym:
 • West
 • ,
 • Occident

1. Các quốc gia (ban đầu) châu âu và (hiện bao gồm) bắc mỹ và nam mỹ

  từ đồng nghĩa:
 • Tây
 • ,
 • Xảy ra

2. The cardinal compass point that is a 270 degrees

  synonym:
 • west
 • ,
 • due west
 • ,
 • westward
 • ,
 • W

2. Điểm la bàn chính là 270 độ

  từ đồng nghĩa:
 • tây
 • ,
 • hướng tây
 • ,
 • W

3. The region of the united states lying to the west of the mississippi river

  synonym:
 • West
 • ,
 • western United States

3. Vùng của hoa kỳ nằm ở phía tây sông mississippi

  từ đồng nghĩa:
 • Tây
 • ,
 • tây Hoa Kỳ

4. The direction corresponding to the westward cardinal compass point

  synonym:
 • west

4. Hướng tương ứng với điểm la bàn chính hướng tây

  từ đồng nghĩa:
 • tây

5. British writer (born in ireland) (1892-1983)

  synonym:
 • West
 • ,
 • Rebecca West
 • ,
 • Dame Rebecca West
 • ,
 • Cicily Isabel Fairfield

5. Nhà văn người anh (sinh tại ireland) (1892-1983)

  từ đồng nghĩa:
 • Tây
 • ,
 • Rebecca Tây
 • ,
 • Bà Rebecca Tây
 • ,
 • Cicily Isabel Fairfield

6. United states film actress (1892-1980)

  synonym:
 • West
 • ,
 • Mae West

6. Nữ diễn viên điện ảnh hoa kỳ (1892-1980)

  từ đồng nghĩa:
 • Tây
 • ,
 • Mae Tây

7. English painter (born in america) who became the second president of the royal academy (1738-1820)

  synonym:
 • West
 • ,
 • Benjamin West

7. Họa sĩ người anh (sinh ra ở mỹ), người trở thành chủ tịch thứ hai của học viện hoàng gia (1738-1820)

  từ đồng nghĩa:
 • Tây
 • ,
 • Benjamin Tây

8. A location in the western part of a country, region, or city

  synonym:
 • west

8. Một vị trí ở phía tây của một quốc gia, khu vực hoặc thành phố

  từ đồng nghĩa:
 • tây

adjective

1. Situated in or facing or moving toward the west

  synonym:
 • west

1. Nằm ở hoặc đối diện hoặc di chuyển về phía tây

  từ đồng nghĩa:
 • tây

adverb

1. To, toward, or in the west

 • "We moved west to arizona"
 • "Situated west of boston"
  synonym:
 • west

1. Đến, hướng về phía, hoặc ở phía tây

 • "Chúng tôi di chuyển về phía tây tới arizona"
 • "Nằm ở phía tây boston"
  từ đồng nghĩa:
 • tây

Examples of using

I'm to the east of the west.
Tôi đang ở phía đông của phía tây.
The sun always sets in the west.
Mặt trời luôn lặn ở phía tây.
A river separates the city into east and west.
Một con sông ngăn cách thành phố thành đông và tây.