Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "welt" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "welt" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Welt

[Welt]
/wɛlt/

noun

1. A raised mark on the skin (as produced by the blow of a whip)

 • Characteristic of many allergic reactions
  synonym:
 • wale
 • ,
 • welt
 • ,
 • weal
 • ,
 • wheal

1. Một dấu hiệu nổi lên trên da (như được tạo ra bởi một cú đánh của roi da)

 • Đặc trưng của nhiều phản ứng dị ứng
  từ đồng nghĩa:
 • câu chuyện
 • ,
 • chào mừng
 • ,
 • hàn gắn
 • ,
 • whal

2. A raised or strengthened seam

  synonym:
 • welt

2. Một đường may được nâng lên hoặc tăng cường

  từ đồng nghĩa:
 • chào mừng

verb

1. Beat severely with a whip or rod

 • "The teacher often flogged the students"
 • "The children were severely trounced"
  synonym:
 • flog
 • ,
 • welt
 • ,
 • whip
 • ,
 • lather
 • ,
 • lash
 • ,
 • slash
 • ,
 • strap
 • ,
 • trounce

1. Đánh mạnh bằng roi hoặc gậy

 • "Giáo viên thường lơ lửng các học sinh"
 • "Những đứa trẻ bị đánh đập nặng nề"
  từ đồng nghĩa:
 • flog
 • ,
 • chào mừng
 • ,
 • roi da
 • ,
 • lather
 • ,
 • đả kích
 • ,
 • chém
 • ,
 • dây đeo
 • ,
 • trounce

2. Put a welt on

 • "Welt the shoes"
  synonym:
 • welt

2. Đặt một cái chào

 • "Gieo giày"
  từ đồng nghĩa:
 • chào mừng