Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "weighing" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "nặng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Weighing

[Cân]
/weɪŋ/

noun

1. Careful consideration

 • "A little deliberation would have deterred them"
  synonym:
 • deliberation
 • ,
 • weighing
 • ,
 • advisement

1. Cân nhắc cẩn thận

 • "Một chút cân nhắc sẽ ngăn cản họ"
  từ đồng nghĩa:
 • cân nhắc
 • ,
 • cân
 • ,
 • tư vấn

Examples of using

The file is weighing 100 megabytes.
Các tập tin có trọng lượng 100 megabyte.
Political pundits have begun weighing in on the president's speech.
Các học giả chính trị đã bắt đầu cân nhắc về bài phát biểu của tổng thống.
My sister is always weighing herself.
Chị tôi luôn tự cân.