Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "voice" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "voice" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Voice

[Giọng nói]
/vɔɪs/

noun

1. The distinctive quality or pitch or condition of a person's speech

 • "A shrill voice sounded behind us"
  synonym:
 • voice

1. Chất lượng hoặc cao độ hoặc điều kiện đặc biệt trong lời nói của một người

 • "Một giọng nói chói tai vang lên phía sau chúng tôi"
  từ đồng nghĩa:
 • giọng nói

2. The sound made by the vibration of vocal folds modified by the resonance of the vocal tract

 • "A singer takes good care of his voice"
 • "The giraffe cannot make any vocalizations"
  synonym:
 • voice
 • ,
 • vocalization
 • ,
 • vocalisation
 • ,
 • vocalism
 • ,
 • phonation
 • ,
 • vox

2. Âm thanh được tạo ra bởi sự rung động của các nếp thanh âm được điều chỉnh bởi sự cộng hưởng của đường thanh âm

 • "Một ca sĩ chăm sóc tốt giọng hát của mình"
 • "Hươu cao cổ không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào"
  từ đồng nghĩa:
 • giọng nói
 • ,
 • phát âm
 • ,
 • giọng hát
 • ,
 • vox

3. A sound suggestive of a vocal utterance

 • "The noisy voice of the waterfall"
 • "The incessant voices of the artillery"
  synonym:
 • voice

3. Một âm thanh gợi ý một phát ngôn bằng giọng nói

 • "Tiếng ồn ào của thác nước"
 • "Tiếng nói không ngừng của pháo binh"
  từ đồng nghĩa:
 • giọng nói

4. Expressing in coherent verbal form

 • "The articulation of my feelings"
 • "I gave voice to my feelings"
  synonym:
 • articulation
 • ,
 • voice

4. Thể hiện dưới hình thức lời nói mạch lạc

 • "Sự thể hiện cảm xúc của tôi"
 • "Tôi đã nói lên cảm xúc của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • khớp nối
 • ,
 • giọng nói

5. A means or agency by which something is expressed or communicated

 • "The voice of the law"
 • "The times is not the voice of new york"
 • "Conservatism has many voices"
  synonym:
 • voice

5. Một phương tiện hoặc cơ quan mà qua đó một cái gì đó được thể hiện hoặc truyền đạt

 • "Tiếng nói của pháp luật"
 • "The times không phải là tiếng nói của new york"
 • "Chủ nghĩa bảo thủ có nhiều tiếng nói"
  từ đồng nghĩa:
 • giọng nói

6. Something suggestive of speech in being a medium of expression

 • "The wee small voice of conscience"
 • "The voice of experience"
 • "He said his voices told him to do it"
  synonym:
 • voice

6. Một cái gì đó gợi ý lời nói trong việc trở thành một phương tiện biểu đạt

 • "Tiếng nói nhỏ bé của lương tâm"
 • "Tiếng nói của kinh nghiệm"
 • "Anh ấy nói giọng nói của anh ấy bảo anh ấy hãy làm điều đó"
  từ đồng nghĩa:
 • giọng nói

7. (metonymy) a singer

 • "He wanted to hear trained voices sing it"
  synonym:
 • voice

7. (metony) một ca sĩ

 • "Anh ấy muốn nghe những giọng hát đã được đào tạo hát nó"
  từ đồng nghĩa:
 • giọng nói

8. An advocate who represents someone else's policy or purpose

 • "The meeting was attended by spokespersons for all the major organs of government"
  synonym:
 • spokesperson
 • ,
 • interpreter
 • ,
 • representative
 • ,
 • voice

8. Một người ủng hộ đại diện cho chính sách hoặc mục đích của người khác

 • "Cuộc họp có sự tham dự của người phát ngôn của tất cả các cơ quan chính của chính phủ"
  từ đồng nghĩa:
 • người phát ngôn
 • ,
 • phiên dịch
 • ,
 • đại diện
 • ,
 • giọng nói

9. The ability to speak

 • "He lost his voice"
  synonym:
 • voice

9. Khả năng nói

 • "Anh ấy bị mất giọng"
  từ đồng nghĩa:
 • giọng nói

10. (linguistics) the grammatical relation (active or passive) of the grammatical subject of a verb to the action that the verb denotes

  synonym:
 • voice

10. (ngôn ngữ học) mối quan hệ ngữ pháp (chủ động hoặc thụ động) của chủ ngữ ngữ pháp của động từ với hành động mà động từ biểu thị

  từ đồng nghĩa:
 • giọng nói

11. The melody carried by a particular voice or instrument in polyphonic music

 • "He tried to sing the tenor part"
  synonym:
 • part
 • ,
 • voice

11. Giai điệu được truyền tải bởi một giọng nói hoặc nhạc cụ cụ thể trong nhạc đa âm

 • "Anh ấy đã cố gắng hát phần giọng nam cao"
  từ đồng nghĩa:
 • phần
 • ,
 • giọng nói

verb

1. Give voice to

 • "He voiced his concern"
  synonym:
 • voice

1. Cho giọng nói để

 • "Anh ấy bày tỏ sự lo lắng của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • giọng nói

2. Utter with vibrating vocal chords

  synonym:
 • voice
 • ,
 • sound
 • ,
 • vocalize
 • ,
 • vocalise

2. Utter với những hợp âm rung

  từ đồng nghĩa:
 • giọng nói
 • ,
 • âm thanh
 • ,
 • phát âm
 • ,
 • giọng hát

Examples of using

Save your voice.
Lưu giọng nói của bạn.
Don't raise your voice above a whisper.
Đừng cao giọng lên trên một lời thì thầm.
I recognize Tom by voice.
Tôi nhận ra Tom bằng giọng nói.