Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vocation" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "nghề" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Vocation

[Ơn gọi]
/voʊkeʃən/

noun

1. The particular occupation for which you are trained

  synonym:
 • career
 • ,
 • calling
 • ,
 • vocation

1. Nghề nghiệp cụ thể mà bạn được đào tạo

  từ đồng nghĩa:
 • sự nghiệp
 • ,
 • gọi điện
 • ,
 • ơn gọi

2. A body of people doing the same kind of work

  synonym:
 • occupational group
 • ,
 • vocation

2. Một nhóm người làm cùng một loại công việc

  từ đồng nghĩa:
 • nhóm nghề nghiệp
 • ,
 • ơn gọi