Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vitality" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "sức sống" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Vitality

[Sức sống]
/vaɪtæləti/

noun

1. An energetic style

  synonym:
 • vitality
 • ,
 • verve

1. Một phong cách tràn đầy năng lượng

  từ đồng nghĩa:
 • sức sống
 • ,
 • verve

2. A healthy capacity for vigorous activity

 • "Jogging works off my excess energy"
 • "He seemed full of vim and vigor"
  synonym:
 • energy
 • ,
 • vim
 • ,
 • vitality

2. Một khả năng lành mạnh cho hoạt động mạnh mẽ

 • "Chạy bộ làm giảm năng lượng dư thừa của tôi"
 • "Anh ấy có vẻ tràn đầy sức sống và sức sống"
  từ đồng nghĩa:
 • năng lượng
 • ,
 • vim
 • ,
 • sức sống

3. (biology) a hypothetical force (not physical or chemical) once thought by henri bergson to cause the evolution and development of organisms

  synonym:
 • life force
 • ,
 • vital force
 • ,
 • vitality
 • ,
 • elan vital

3. (sinh học) một lực giả định (không phải vật lý hay hóa học) từng được henri bergson nghĩ là nguyên nhân gây ra sự tiến hóa và phát triển của sinh vật

  từ đồng nghĩa:
 • sinh lực
 • ,
 • lực sống
 • ,
 • sức sống
 • ,
 • elan quan trọng

4. The property of being able to survive and grow

 • "The vitality of a seed"
  synonym:
 • animation
 • ,
 • vitality

4. Tài sản của việc có thể tồn tại và phát triển

 • "Sức sống của một hạt giống"
  từ đồng nghĩa:
 • hoạt hình
 • ,
 • sức sống