Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "visualize" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "visualize" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Visualize

[Hình dung]
/vɪʒwəlaɪz/

verb

1. Imagine

 • Conceive of
 • See in one's mind
 • "I can't see him on horseback!"
 • "I can see what will happen"
 • "I can see a risk in this strategy"
  synonym:
 • visualize
 • ,
 • visualise
 • ,
 • envision
 • ,
 • project
 • ,
 • fancy
 • ,
 • see
 • ,
 • figure
 • ,
 • picture
 • ,
 • image

1. Tưởng tượng

 • Thụ thai
 • Thấy trong tâm trí của một người
 • "Tôi không thể nhìn thấy anh ấy trên lưng ngựa!"
 • "Tôi có thể thấy điều gì sẽ xảy ra"
 • "Tôi có thể thấy rủi ro trong chiến lược này"
  từ đồng nghĩa:
 • hình dung
 • ,
 • dự án
 • ,
 • ưa thích
 • ,
 • xem
 • ,
 • hình
 • ,
 • hình ảnh

2. View the outline of by means of an x-ray

 • "The radiologist can visualize the cancerous liver"
  synonym:
 • visualize
 • ,
 • visualise

2. Xem phác thảo bằng tia x

 • "Bác sĩ x quang có thể hình dung được gan ung thư"
  từ đồng nghĩa:
 • hình dung

3. Form a mental picture of something that is invisible or abstract

 • "Mathematicians often visualize"
  synonym:
 • visualize
 • ,
 • visualise

3. Hình thành một bức tranh tinh thần về một cái gì đó vô hình hoặc trừu tượng

 • "Các nhà toán học thường hình dung"
  từ đồng nghĩa:
 • hình dung

4. Make visible

 • "With this machine, ultrasound can be visualized"
  synonym:
 • visualize
 • ,
 • visualise

4. Làm cho hiển th

 • "Với chiếc máy này, siêu âm có thể được hình dung"
  từ đồng nghĩa:
 • hình dung