Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vim" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ vim sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Vim

[Vim]
/vɪm/

noun

1. A healthy capacity for vigorous activity

 • "Jogging works off my excess energy"
 • "He seemed full of vim and vigor"
  synonym:
 • energy
 • ,
 • vim
 • ,
 • vitality

1. Một khả năng lành mạnh cho hoạt động mạnh mẽ

 • "Chạy bộ làm giảm năng lượng dư thừa của tôi"
 • "Anh ấy có vẻ tràn đầy sức sống và sức sống"
  từ đồng nghĩa:
 • năng lượng
 • ,
 • vim
 • ,
 • sức sống

2. An imaginative lively style (especially style of writing)

 • "His writing conveys great energy"
 • "A remarkable muscularity of style"
  synonym:
 • energy
 • ,
 • muscularity
 • ,
 • vigor
 • ,
 • vigour
 • ,
 • vim

2. Một phong cách sống động giàu trí tưởng tượng (đặc biệt là phong cách viết)

 • "Bài viết của anh ấy truyền tải năng lượng tuyệt vời"
 • "Một phong cách cơ bắp đáng chú ý"
  từ đồng nghĩa:
 • năng lượng
 • ,
 • cơ bắp
 • ,
 • sức mạnh
 • ,
 • sức sống
 • ,
 • vim