Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vernal" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "vernal" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Vernal

[Vernal]
/vərnəl/

adjective

1. Suggestive of youth

 • Vigorous and fresh
 • "He is young for his age"
  synonym:
 • youthful
 • ,
 • vernal
 • ,
 • young

1. Gợi ý của tuổi trẻ

 • Mạnh mẽ và tươi mới
 • "Anh ấy trẻ bằng tuổi"
  từ đồng nghĩa:
 • trẻ trung
 • ,
 • vernal
 • ,
 • trẻ

2. Of or characteristic of or occurring in spring

 • "The vernal equinox"
  synonym:
 • vernal

2. Hoặc đặc trưng của hoặc xảy ra vào mùa xuân

 • "Equinox vernal"
  từ đồng nghĩa:
 • vernal