Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "verify" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "xác minh" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Verify

[Xác minh]
/vɛrəfaɪ/

verb

1. Confirm the truth of

 • "Please verify that the doors are closed"
 • "Verify a claim"
  synonym:
 • verify

1. Xác nhận sự thật của

 • "Vui lòng xác minh rằng cửa đã đóng"
 • "Xác minh một yêu cầu bồi thường"
  từ đồng nghĩa:
 • xác minh

2. Check or regulate (a scientific experiment) by conducting a parallel experiment or comparing with another standard

 • "Are you controlling for the temperature?"
  synonym:
 • control
 • ,
 • verify

2. Kiểm tra hoặc điều chỉnh (một thí nghiệm khoa học) bằng cách tiến hành một thí nghiệm song song hoặc so sánh với một tiêu chuẩn khác

 • "Bạn có đang kiểm soát nhiệt độ không?"
  từ đồng nghĩa:
 • kiểm soát
 • ,
 • xác minh

3. Attach or append a legal verification to (a pleading or petition)

  synonym:
 • verify

3. Đính kèm hoặc đính kèm xác minh pháp lý vào (lời cầu xin hoặc kiến nghị)

  từ đồng nghĩa:
 • xác minh

4. To declare or affirm solemnly and formally as true

 • "Before god i swear i am innocent"
  synonym:
 • affirm
 • ,
 • verify
 • ,
 • assert
 • ,
 • avow
 • ,
 • aver
 • ,
 • swan
 • ,
 • swear

4. Tuyên bố hoặc khẳng định một cách long trọng và chính thức là đúng sự thật

 • "Trước chúa tôi thề tôi vô tội"
  từ đồng nghĩa:
 • khẳng định
 • ,
 • xác minh
 • ,
 • công khai
 • ,
 • trung bình
 • ,
 • thiên nga
 • ,
 • thề thốt

Examples of using

Can anyone verify that?
Có ai kiểm chứng được điều đó không?
Aristotle maintained that women have fewer teeth than men; although he was twice married, it never occurred to him to verify this statement by examining his wives' mouths.
Aristotle cho rằng phụ nữ có ít răng hơn nam giới; mặc dù ông đã kết hôn hai lần nhưng ông chưa bao giờ nghĩ đến việc xác minh tuyên bố này bằng cách kiểm tra miệng của vợ mình.