Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vent" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "vent" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Vent

[Lỗ thông hơi]
/vɛnt/

noun

1. A hole for the escape of gas or air

  synonym:
 • vent
 • ,
 • venthole
 • ,
 • vent-hole
 • ,
 • blowhole

1. Một lỗ để thoát khí hoặc không khí

  từ đồng nghĩa:
 • lỗ thông hơi
 • ,
 • venthole
 • ,
 • lỗ phun nước

2. External opening of urinary or genital system of a lower vertebrate

  synonym:
 • vent

2. Lỗ mở bên ngoài của hệ thống tiết niệu hoặc sinh dục của động vật có xương sống bậc thấp

  từ đồng nghĩa:
 • lỗ thông hơi

3. A fissure in the earth's crust (or in the surface of some other planet) through which molten lava and gases erupt

  synonym:
 • vent
 • ,
 • volcano

3. Một vết nứt trên lớp vỏ trái đất (hoặc trên bề mặt của một hành tinh khác) qua đó dung nham và khí nóng chảy phun trào

  từ đồng nghĩa:
 • lỗ thông hơi
 • ,
 • núi lửa

4. A slit in a garment (as in the back seam of a jacket)

  synonym:
 • vent

4. Một khe hở trên quần áo (như ở đường may phía sau của áo khoác)

  từ đồng nghĩa:
 • lỗ thông hơi

5. Activity that frees or expresses creative energy or emotion

 • "She had no other outlet for her feelings"
 • "He gave vent to his anger"
  synonym:
 • release
 • ,
 • outlet
 • ,
 • vent

5. Hoạt động giải phóng hoặc thể hiện năng lượng hoặc cảm xúc sáng tạo

 • "Cô ấy không có lối thoát nào khác cho cảm xúc của mình"
 • "Anh ấy trút giận"
  từ đồng nghĩa:
 • phát hành
 • ,
 • đầu ra
 • ,
 • lỗ thông hơi

verb

1. Give expression or utterance to

 • "She vented her anger"
 • "The graduates gave vent to cheers"
  synonym:
 • vent
 • ,
 • ventilate
 • ,
 • give vent

1. Đưa ra biểu hiện hoặc lời nói

 • "Cô ấy trút giận"
 • "Các sinh viên tốt nghiệp đã trút bầu tâm sự cổ vũ"
  từ đồng nghĩa:
 • lỗ thông hơi
 • ,
 • thông gió
 • ,
 • cho lỗ thông hơi

2. Expose to cool or cold air so as to cool or freshen

 • "Air the old winter clothes"
 • "Air out the smoke-filled rooms"
  synonym:
 • vent
 • ,
 • ventilate
 • ,
 • air out
 • ,
 • air

2. Tiếp xúc với không khí mát hoặc lạnh để làm mát hoặc làm mát

 • "Air the old winter clothes" (khí áo mùa đông cũ)"
 • "Khí thải những căn phòng đầy khói"
  từ đồng nghĩa:
 • lỗ thông hơi
 • ,
 • thông gió
 • ,
 • không khí ra ngoài
 • ,
 • không khí

Examples of using

I need to vent my anger.
Tôi cần trút giận.
He is apt to give vent to his feelings.
Anh ấy có xu hướng bộc lộ cảm xúc của mình.