Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "vanity" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "phù phiếm" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Vanity

[Phù phiếm]
/vænəti/

noun

1. Feelings of excessive pride

  synonym:
 • amour propre
 • ,
 • conceit
 • ,
 • self-love
 • ,
 • vanity

1. Cảm giác tự hào quá mức

  từ đồng nghĩa:
 • tình yêu propre
 • ,
 • tự phụ
 • ,
 • tự yêu
 • ,
 • phù phiếm

2. The quality of being valueless or futile

 • "He rejected the vanities of the world"
  synonym:
 • vanity
 • ,
 • emptiness

2. Phẩm chất của việc vô giá trị hoặc vô ích

 • "Anh ấy bác bỏ sự phù phiếm của thế giới"
  từ đồng nghĩa:
 • phù phiếm
 • ,
 • trống rỗng

3. The trait of being unduly vain and conceited

 • False pride
  synonym:
 • conceit
 • ,
 • conceitedness
 • ,
 • vanity

3. Đặc điểm là vô ích và tự phụ quá mức

 • Kiêu ngạo giả dối
  từ đồng nghĩa:
 • tự phụ
 • ,
 • tự ph
 • ,
 • phù phiếm

4. Low table with mirror or mirrors where one sits while dressing or applying makeup

  synonym:
 • dressing table
 • ,
 • dresser
 • ,
 • vanity
 • ,
 • toilet table

4. Bàn thấp có gương hoặc gương nơi người ta ngồi trong khi mặc quần áo hoặc trang điểm

  từ đồng nghĩa:
 • bàn trang điểm
 • ,
 • tủ quần áo
 • ,
 • phù phiếm
 • ,
 • bàn toilet

Examples of using

The desire for love to be mutual does not belong to love but to vanity.
Khát vọng yêu thương để tương hỗ không thuộc về tình yêu mà thuộc về sự phù phiếm.
Vanity of vanities, saith the Preacher, vanity of vanities; all is vanity.
Nhà truyền giáo nói: Sự phù phiếm của sự phù phiếm, sự phù phiếm của sự phù phiếm; tất cả đều là sự phù phiếm.
All men dream, but not equally. Those who dream by night in the dusty recesses of their minds, wake in the day to find that it was vanity: but the dreamers of the day are dangerous men, for they may act on their dreams with open eyes, to make them possible.
Tất cả đàn ông đều mơ ước, nhưng không bằng nhau. Những người mơ vào ban đêm trong những hốc bụi bặm của tâm trí, thức dậy vào ban ngày và thấy rằng đó là sự phù phiếm: nhưng những người mơ trong ngày là những kẻ nguy hiểm, vì họ có thể hành động theo giấc mơ của mình với đôi mắt mở, để biến chúng thành hiện thực.