Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "usage" into Vietnamese language

Dịch nghĩa và định nghĩa của từ "sử dụng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Usage

[Cách sử dụng]
/jusəʤ/

noun

1. The act of using

 • "He warned against the use of narcotic drugs"
 • "Skilled in the utilization of computers"
  synonym:
 • use
 • ,
 • usage
 • ,
 • utilization
 • ,
 • utilisation
 • ,
 • employment
 • ,
 • exercise

1. Hành động sử dụng

 • "Ông cảnh báo chống lại việc sử dụng ma túy"
 • "Có kỹ năng sử dụng máy tính"
  từ đồng nghĩa:
 • sử dụng
 • ,
 • việc làm
 • ,
 • tập thể dục

2. Accepted or habitual practice

  synonym:
 • custom
 • ,
 • usage
 • ,
 • usance

2. Chấp nhận hoặc thực hành thói quen

  từ đồng nghĩa:
 • tùy chỉnh
 • ,
 • sử dụng

3. The customary manner in which a language (or a form of a language) is spoken or written

 • "English usage"
 • "A usage borrowed from french"
  synonym:
 • usage

3. Cách thức thông thường trong đó một ngôn ngữ (hoặc một dạng ngôn ngữ) được nói hoặc viết

 • "Sử dụng tiếng anh"
 • "Một cách sử dụng mượn từ tiếng pháp"
  từ đồng nghĩa:
 • sử dụng