Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "urbane" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "urbane" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Urbane

[Urbane]
/ərben/

adjective

1. Showing a high degree of refinement and the assurance that comes from wide social experience

 • "His polished manner"
 • "Maintained an urbane tone in his letters"
  synonym:
 • polished
 • ,
 • refined
 • ,
 • svelte
 • ,
 • urbane

1. Cho thấy mức độ tinh tế cao và sự đảm bảo đến từ kinh nghiệm xã hội rộng lớn

 • "Cách đánh bóng của anh ấy"
 • "Duy trì một giai điệu urbane trong các chữ cái của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • đánh bóng
 • ,
 • tinh chế
 • ,
 • mảnh dẻ
 • ,
 • urbane