Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "upright" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "đứng thẳng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Upright

[Thẳng thắn]
/əpraɪt/

noun

1. A vertical structural member as a post or stake

 • "The ball sailed between the uprights"
  synonym:
 • upright
 • ,
 • vertical

1. Một thành viên cấu trúc dọc như một bài hoặc cổ phần

 • "Quả bóng đi giữa các cuộc nổi dậy"
  từ đồng nghĩa:
 • ngay thẳng
 • ,
 • thẳng đứng

2. A piano with a vertical sounding board

  synonym:
 • upright
 • ,
 • upright piano

2. Một cây đàn piano với một bảng âm thanh dọc

  từ đồng nghĩa:
 • ngay thẳng
 • ,
 • đàn piano thẳng đứng

adjective

1. In a vertical position

 • Not sloping
 • "An upright post"
  synonym:
 • upright
 • ,
 • unsloped

1. Ở vị trí thẳng đứng

 • Không dốc
 • "Một bài viết thẳng đứng"
  từ đồng nghĩa:
 • ngay thẳng
 • ,
 • không được bảo vệ

2. Of moral excellence

 • "A genuinely good person"
 • "A just cause"
 • "An upright and respectable man"
  synonym:
 • good
 • ,
 • just
 • ,
 • upright

2. Xuất sắc về đạo đức

 • "Một người thực sự tốt"
 • "Một nguyên nhân chính đáng"
 • "Một người đàn ông chính trực và đáng kính"
  từ đồng nghĩa:
 • tốt
 • ,
 • chỉ
 • ,
 • ngay thẳng

3. Upright in position or posture

 • "An erect stature"
 • "Erect flower stalks"
 • "For a dog, an erect tail indicates aggression"
 • "A column still vertical amid the ruins"
 • "He sat bolt upright"
  synonym:
 • erect
 • ,
 • vertical
 • ,
 • upright

3. Thẳng đứng ở vị trí hoặc tư thế

 • "Một tầm vóc cương cứng"
 • "Cò hoa cương cứng"
 • "Đối với một con chó, một cái đuôi cương cứng cho thấy sự hung hăng"
 • "Một cột vẫn thẳng đứng giữa đống đổ nát"
 • "Anh ngồi thẳng đứng"
  từ đồng nghĩa:
 • dựng lên
 • ,
 • thẳng đứng
 • ,
 • ngay thẳng