Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "uphold" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "uphold" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Uphold

[Uphold]
/əphoʊld/

verb

1. Keep or maintain in unaltered condition

 • Cause to remain or last
 • "Preserve the peace in the family"
 • "Continue the family tradition"
 • "Carry on the old traditions"
  synonym:
 • continue
 • ,
 • uphold
 • ,
 • carry on
 • ,
 • bear on
 • ,
 • preserve

1. Giữ hoặc duy trì trong điều kiện không thay đổi

 • Nguyên nhân để duy trì hoặc cuối cùng
 • "Giữ gìn hòa bình trong gia đình"
 • "Tiếp tục truyền thống gia đình"
 • "Thực hiện các truyền thống cũ"
  từ đồng nghĩa:
 • tiếp tục
 • ,
 • nâng cao
 • ,
 • chịu đựng
 • ,
 • bảo tồn

2. Stand up for

 • Stick up for
 • Of causes, principles, or ideals
  synonym:
 • uphold

2. Đứng lên cho

 • Dính lên cho
 • Nguyên nhân, nguyên tắc hoặc lý tưởng
  từ đồng nghĩa:
 • nâng cao

3. Support against an opponent

 • "The appellate court upheld the verdict"
  synonym:
 • uphold
 • ,
 • maintain

3. Hỗ trợ chống lại đối thủ

 • "Tòa án phúc thẩm giữ nguyên bản án"
  từ đồng nghĩa:
 • nâng cao
 • ,
 • duy trì