Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unwelcome" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ unwelcome sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Unwelcome

[Không hoan nghênh]
/ənwɛlkəm/

adjective

1. Not welcome

 • Not giving pleasure or received with pleasure
 • "Unwelcome publicity"
 • "Unwelcome interruptions"
 • "Unwelcome visitors"
  synonym:
 • unwelcome

1. Không chào đón

 • Không cho vui hay nhận được với niềm vui
 • "Công khai không được hoan nghênh"
 • "Những gián đoạn không mong muốn"
 • "Những vị khách không được chào đón"
  từ đồng nghĩa:
 • không được chào đón

2. Not welcome

 • "Unwelcome publicity"
  synonym:
 • unwelcome
 • ,
 • unwished
 • ,
 • unwished-for

2. Không chào đón

 • "Công khai không được hoan nghênh"
  từ đồng nghĩa:
 • không được chào đón
 • ,
 • không mong muốn