Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unpopular" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ unpopular sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Unpopular

[Không phổ biến]
/ənpɑpjələr/

adjective

1. Regarded with disfavor or lacking general approval

  • "Unpopular ideas"
  • "An unpopular war"
    synonym:
  • unpopular

1. Bị coi là không được ưa chuộng hoặc thiếu sự chấp thuận chung

  • "Những ý tưởng không được ưa chuộng"
  • "Một cuộc chiến không được lòng dân"
    từ đồng nghĩa:
  • không được ưa chuộng