Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "universal" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "phổ quát" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Universal

[Phổ cập]
/junəvərsəl/

noun

1. (linguistics) a grammatical rule (or other linguistic feature) that is found in all languages

  synonym:
 • universal
 • ,
 • linguistic universal

1. (ngôn ngữ học) một quy tắc ngữ pháp (hoặc tính năng ngôn ngữ khác) được tìm thấy trong tất cả các ngôn ngữ

  từ đồng nghĩa:
 • phổ quát

2. (logic) a proposition that asserts something of all members of a class

  synonym:
 • universal
 • ,
 • universal proposition

2. (logic) một đề xuất khẳng định một cái gì đó của tất cả các thành viên của một lớp

  từ đồng nghĩa:
 • phổ quát
 • ,
 • đề xuất phổ quát

3. A behavioral convention or pattern characteristic of all members of a particular culture or of all human beings

 • "Some form of religion seems to be a human universal"
  synonym:
 • universal

3. Một quy ước hành vi hoặc mô hình đặc trưng của tất cả các thành viên của một nền văn hóa cụ thể hoặc của tất cả con người

 • "Một số hình thức tôn giáo dường như là một phổ quát của con người"
  từ đồng nghĩa:
 • phổ quát

4. Coupling that connects two rotating shafts allowing freedom of movement in all directions

 • "In motor vehicles a universal joint allows the driveshaft to move up and down as the vehicle passes over bumps"
  synonym:
 • universal joint
 • ,
 • universal

4. Khớp nối kết nối hai trục quay cho phép tự do di chuyển theo mọi hướng

 • "Trong xe cơ giới, một khớp phổ quát cho phép trục lái di chuyển lên xuống khi xe vượt qua va chạm"
  từ đồng nghĩa:
 • chung
 • ,
 • phổ quát

adjective

1. Of worldwide scope or applicability

 • "An issue of cosmopolitan import"
 • "The shrewdest political and ecumenical comment of our time"- christopher morley
 • "Universal experience"
  synonym:
 • cosmopolitan
 • ,
 • ecumenical
 • ,
 • oecumenical
 • ,
 • general
 • ,
 • universal
 • ,
 • worldwide
 • ,
 • world-wide

1. Phạm vi trên toàn thế giới hoặc khả năng áp dụng

 • "Một vấn đề nhập khẩu quốc tế"
 • "Bình luận chính trị và đại kết sắc sảo nhất của thời đại chúng ta" - christopher morley
 • "Kinh nghiệm phổ quát"
  từ đồng nghĩa:
 • quốc tế
 • ,
 • đại kết
 • ,
 • chung
 • ,
 • phổ quát
 • ,
 • trên toàn thế giới
 • ,
 • toàn thế giới

2. Applicable to or common to all members of a group or set

 • "The play opened to universal acclaim"
 • "Rap enjoys universal appeal among teenage boys"
  synonym:
 • universal

2. Áp dụng cho hoặc chung cho tất cả các thành viên của một nhóm hoặc bộ

 • "Vở kịch mở ra cho sự hoan nghênh phổ quát"
 • "Rap thích sự hấp dẫn phổ quát giữa các cậu bé tuổi teen"
  từ đồng nghĩa:
 • phổ quát

3. Adapted to various purposes, sizes, forms, operations

 • "Universal wrench", "universal chuck"
 • "Universal screwdriver"
  synonym:
 • universal

3. Thích nghi với các mục đích, kích cỡ, hình thức, hoạt động khác nhau

 • "Cờ lê phổ quát", "tiếng cười phổ quát"
 • "Tuốc nơ vít phổ quát"
  từ đồng nghĩa:
 • phổ quát

Examples of using

Nelson Mandela was one of those rare people who manage to win universal acclaim throughout the world.
Nelson Mandela là một trong những người hiếm hoi giành được sự hoan nghênh trên toàn thế giới.
A group of American architects, product designers, engineers and scientists have developed the seven principles of universal design.
Một nhóm các kiến trúc sư, nhà thiết kế sản phẩm, kỹ sư và nhà khoa học người Mỹ đã phát triển bảy nguyên tắc thiết kế phổ quát.
A ball-pen became a universal handwriting tool, replacing fountain pen.
Một cây bút bi đã trở thành một công cụ viết tay phổ quát, thay thế bút máy.