Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unified" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "thống nhất" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Unified

[Thống nhất]
/junəfaɪd/

adjective

1. Formed or united into a whole

  synonym:
 • incorporate
 • ,
 • incorporated
 • ,
 • integrated
 • ,
 • merged
 • ,
 • unified

1. Hình thành hoặc thống nhất thành một tổng thể

  từ đồng nghĩa:
 • kết hợp
 • ,
 • tích hợp
 • ,
 • sáp nhập
 • ,
 • thống nhất

2. Operating as a unit

 • "A unified utility system"
 • "A coordinated program"
  synonym:
 • coordinated
 • ,
 • co-ordinated
 • ,
 • interconnected
 • ,
 • unified

2. Hoạt động như một đơn vị

 • "Một hệ thống tiện ích thống nhất"
 • "Một chương trình phối hợp"
  từ đồng nghĩa:
 • phối hợp
 • ,
 • kết nối với nhau
 • ,
 • thống nhất