Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unification" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "thống nhất" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Unification

[Thống nhất]
/junəfəkeʃən/

noun

1. An occurrence that involves the production of a union

  synonym:
 • fusion
 • ,
 • merger
 • ,
 • unification

1. Một sự xuất hiện liên quan đến việc sản xuất một công đoàn

  từ đồng nghĩa:
 • hợp nhất
 • ,
 • sáp nhập
 • ,
 • thống nhất

2. The state of being joined or united or linked

 • "There is strength in union"
  synonym:
 • union
 • ,
 • unification

2. Trạng thái được tham gia hoặc thống nhất hoặc liên kết

 • "Có sức mạnh trong công đoàn"
  từ đồng nghĩa:
 • đoàn thể
 • ,
 • thống nhất

3. The act of making or becoming a single unit

 • "The union of opposing factions"
 • "He looked forward to the unification of his family for the holidays"
  synonym:
 • union
 • ,
 • unification
 • ,
 • uniting
 • ,
 • conjugation
 • ,
 • jointure

3. Hành động tạo hoặc trở thành một đơn vị

 • "Sự kết hợp của các phe phái đối lập"
 • "Anh ấy mong chờ sự thống nhất của gia đình anh ấy cho ngày lễ"
  từ đồng nghĩa:
 • đoàn thể
 • ,
 • thống nhất
 • ,
 • đoàn kết
 • ,
 • liên hợp
 • ,
 • liên kết