Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unharmed" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "không bị tổn hại" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Unharmed

[Vô hại]
/ənhɑrmd/

adjective

1. Not injured

  synonym:
 • unharmed
 • ,
 • unhurt
 • ,
 • unscathed
 • ,
 • whole

1. Không bị thương

  từ đồng nghĩa:
 • không hề hấn gì
 • ,
 • không bị thương
 • ,
 • không bị tổn thương
 • ,
 • toàn bộ

Examples of using

They're unharmed.
Họ không hề hấn gì.