Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unenforced" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "unenforced" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Unenforced

[Không được thực thi]
/ənɛnfɔrst/

adjective

1. Not enforced

  • Not compelled especially by legal or police action
  • "Too many unenforced laws can breed contempt for law"
    synonym:
  • unenforced

1. Không được thi hành

  • Không bị ép buộc đặc biệt bởi hành động pháp lý hoặc cảnh sát
  • "Quá nhiều luật không được thực thi có thể gây ra sự khinh thường luật pháp"
    từ đồng nghĩa:
  • không được thực thi