Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "uneasily" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "không rõ ràng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Uneasily

[Khó chịu]
/ənizəli/

adverb

1. With anxiety or apprehension

 • "We watched anxiously"
  synonym:
 • anxiously
 • ,
 • uneasily
 • ,
 • apprehensively

1. Với sự lo lắng hoặc e ngại

 • "Chúng tôi đã xem lo lắng"
  từ đồng nghĩa:
 • lo lắng
 • ,
 • khó chịu
 • ,
 • toàn diện