Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "undoing" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "undoing" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Undoing

[Hoàn tác]
/ənduɪŋ/

noun

1. An act that makes a previous act of no effect (as if not done)

  synonym:
 • undoing

1. Một hành động làm cho một hành động trước đó không có hiệu lực (như thể không được thực hiện)

  từ đồng nghĩa:
 • hoàn tác

2. Loosening the ties that fasten something

 • "The tying of bow ties is an art
 • The untying is easy"
  synonym:
 • untying
 • ,
 • undoing
 • ,
 • unfastening

2. Nới lỏng các mối quan hệ buộc chặt một cái gì đó

 • "Việc thắt nơ là một nghệ thuật
 • Việc cởi trói rất dễ dàng"
  từ đồng nghĩa:
 • cởi trói
 • ,
 • hoàn tác
 • ,
 • tháo

Examples of using

It was his undoing.
Đó là sự hoàn tác của anh ấy.