Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "undertaking" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "cam kết" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Undertaking

[Cam kết]
/əndərtekɪŋ/

noun

1. Any piece of work that is undertaken or attempted

 • "He prepared for great undertakings"
  synonym:
 • undertaking
 • ,
 • project
 • ,
 • task
 • ,
 • labor

1. Bất kỳ phần công việc nào được thực hiện hoặc cố gắng

 • "Anh ấy đã chuẩn bị cho những công việc vĩ đại"
  từ đồng nghĩa:
 • cam kết
 • ,
 • dự án
 • ,
 • nhiệm vụ
 • ,
 • lao động

2. The trade of a funeral director

  synonym:
 • undertaking

2. Việc buôn bán của một giám đốc tang lễ

  từ đồng nghĩa:
 • cam kết