Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "undertake" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "đảm nhận" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Undertake

[Cam kết]
/əndərtek/

verb

1. Enter upon an activity or enterprise

  synonym:
 • undertake
 • ,
 • set about
 • ,
 • attempt

1. Tham gia vào một hoạt động hoặc doanh nghiệp

  từ đồng nghĩa:
 • đảm nhận
 • ,
 • thiết lập về
 • ,
 • cố gắng

2. Accept as a challenge

 • "I'll tackle this difficult task"
  synonym:
 • undertake
 • ,
 • tackle
 • ,
 • take on

2. Chấp nhận như một thử thách

 • "Tôi sẽ giải quyết nhiệm vụ khó khăn này"
  từ đồng nghĩa:
 • đảm nhận
 • ,
 • giải quyết

3. Promise to do or accomplish

 • "Guarantee to free the prisoners"
  synonym:
 • undertake
 • ,
 • guarantee

3. Hứa sẽ làm hoặc hoàn thành

 • "Đảm bảo giải thoát tù nhân"
  từ đồng nghĩa:
 • đảm nhận
 • ,
 • bảo lãnh

4. Enter into a contractual arrangement

  synonym:
 • contract
 • ,
 • undertake

4. Tham gia vào một thỏa thuận hợp đồng

  từ đồng nghĩa:
 • hợp đồng
 • ,
 • đảm nhận

5. Accept as a charge

  synonym:
 • undertake
 • ,
 • take in charge

5. Chấp nhận như một khoản phí

  từ đồng nghĩa:
 • đảm nhận
 • ,
 • chịu trách nhiệm