Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "undermine" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "phá hoại" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Undermine

[Làm suy yếu]
/əndərmaɪn/

verb

1. Destroy property or hinder normal operations

 • "The resistance sabotaged railroad operations during the war"
  synonym:
 • sabotage
 • ,
 • undermine
 • ,
 • countermine
 • ,
 • counteract
 • ,
 • subvert
 • ,
 • weaken

1. Phá hủy tài sản hoặc cản trở hoạt động bình thường

 • "Kháng chiến phá hoại các hoạt động đường sắt trong chiến tranh"
  từ đồng nghĩa:
 • phá hoại
 • ,
 • làm suy yếu
 • ,
 • đối phó
 • ,
 • phản tác dụng
 • ,
 • lật đổ
 • ,
 • suy yếu

2. Hollow out as if making a cave or opening

 • "The river was caving the banks"
  synonym:
 • cave
 • ,
 • undermine

2. Rỗng như thể làm một hang động hoặc mở

 • "Dòng sông đã cắt bờ"
  từ đồng nghĩa:
 • hang động
 • ,
 • làm suy yếu