Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unconvincing" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "không thuyết phục" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Unconvincing

[Không thuyết phục]
/ənkənvɪnsɪŋ/

adjective

1. Not convincing

 • "Unconvincing argument"
 • "As unconvincing as a forced smile"
  synonym:
 • unconvincing
 • ,
 • flimsy

1. Không thuyết phục

 • "Lập luận không thuyết phục"
 • "Không thuyết phục như một nụ cười gượng ép"
  từ đồng nghĩa:
 • không thuyết phục
 • ,
 • mỏng manh

2. Having a probability too low to inspire belief

  synonym:
 • improbable
 • ,
 • unbelievable
 • ,
 • unconvincing
 • ,
 • unlikely

2. Có xác suất quá thấp để truyền cảm hứng cho niềm tin

  từ đồng nghĩa:
 • không thể xảy ra
 • ,
 • không thể tin được
 • ,
 • không thuyết phục
 • ,
 • khó có thể xảy ra

Examples of using

His explanation is unconvincing.
Lời giải thích của ông là không thuyết phục.