Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "uncontrollable" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "không kiểm soát được" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Uncontrollable

[Không kiểm soát được]
/ənkəntroʊləbəl/

adjective

1. Difficult to solve or alleviate

 • "Uncontrollable pain"
  synonym:
 • uncontrollable
 • ,
 • unmanageable

1. Khó giải quyết hoặc giảm bớt

 • "Đau không kiểm soát được"
  từ đồng nghĩa:
 • không kiểm soát được
 • ,
 • không thể quản lý

2. Of persons

 • "The little boy's parents think he is spirited, but his teacher finds him unruly"
  synonym:
 • indocile
 • ,
 • uncontrollable
 • ,
 • ungovernable
 • ,
 • unruly

2. Của người

 • "Cha mẹ của cậu bé nghĩ rằng anh ta có tinh thần, nhưng giáo viên của anh ta thấy anh ta ngang bướng"
  từ đồng nghĩa:
 • vô tư
 • ,
 • không kiểm soát được
 • ,
 • không thể kiểm soát
 • ,
 • ngang bướng

3. Incapable of being controlled or managed

 • "Uncontrollable children"
 • "An uncorrectable habit"
  synonym:
 • uncontrollable
 • ,
 • uncorrectable
 • ,
 • unmanageable

3. Không có khả năng bị kiểm soát hoặc quản lý

 • "Trẻ em không kiểm soát được"
 • "Một thói quen không thể sửa chữa"
  từ đồng nghĩa:
 • không kiểm soát được
 • ,
 • không thể sửa chữa
 • ,
 • không thể quản lý

4. Impossible to repress or control

 • "An irrepressible chatterbox"
 • "Uncontrollable laughter"
  synonym:
 • irrepressible
 • ,
 • uncontrollable

4. Không thể kìm nén hoặc kiểm soát

 • "Một chatterbox không thể thay thế"
 • "Tiếng cười không thể kiểm soát"
  từ đồng nghĩa:
 • không thể thay thế
 • ,
 • không kiểm soát được