Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unchanging" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "không thay đổi" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Unchanging

[Không thay đổi]
/ənʧenʤɪŋ/

adjective

1. Conforming to the same principles or course of action over time

  synonym:
 • unchanging

1. Tuân thủ các nguyên tắc hoặc tiến trình hành động giống nhau theo thời gian

  từ đồng nghĩa:
 • không thay đổi

2. Showing little if any change

 • "A static population"
  synonym:
 • static
 • ,
 • stable
 • ,
 • unchanging

2. Hiển thị ít nếu có thay đổi

 • "Một dân số tĩnh"
  từ đồng nghĩa:
 • tĩnh
 • ,
 • ổn định
 • ,
 • không thay đổi