Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unbuttoned" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "mở nút" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Unbuttoned

[Mở nút]
/ənbətənd/

adjective

1. Not buttoned

 • "The wind picked up the hem of her unbuttoned coat"
  synonym:
 • unbuttoned
 • ,
 • unfastened

1. Không nút

 • "Gió nhặt được gấu áo không cài nút của cô ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • mở nút
 • ,
 • chưa được tháo

2. Not under constraint in action or expression

 • "This unbuttoned and disrespectful age"- curtis bok
 • "Unlaced behavior in the neighborhood pub"
  synonym:
 • unbuttoned
 • ,
 • unlaced

2. Không bị ràng buộc trong hành động hoặc biểu hiện

 • "Tuổi không được tôn trọng và thiếu tôn trọng này" - curtis bok
 • "Hành vi không được che chở trong quán rượu khu phố"
  từ đồng nghĩa:
 • mở nút
 • ,
 • không được bảo vệ

Examples of using

She unbuttoned her shirt.
Cô cởi nút áo.
He unbuttoned his shirt.
Anh cởi nút áo.
Tom unbuttoned his shirt.
Tom cởi nút áo.