Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unavoidable" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "không thể tránh khỏi" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Unavoidable

[Không thể tránh khỏi]
/ənəvɔɪdəbəl/

adjective

1. Impossible to avoid or evade:"inescapable conclusion"

 • "An ineluctable destiny"
 • "An unavoidable accident"
  synonym:
 • ineluctable
 • ,
 • inescapable
 • ,
 • unavoidable

1. Không thể tránh hoặc trốn tránh: "kết luận không thể chối cãi"

 • "Một số phận không thể chối cãi"
 • "Một tai nạn không thể tránh khỏi"
  từ đồng nghĩa:
 • không thể bỏ qua
 • ,
 • không thể thiếu
 • ,
 • không thể tránh khỏi

Examples of using

The decision was unavoidable.
Quyết định là không thể tránh khỏi.