Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "typify" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "typify" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Typify

[Tiêu biểu]
/tɪpəfaɪ/

verb

1. Embody the essential characteristics of or be a typical example of

 • "The fugue typifies bach's style of composition"
  synonym:
 • typify
 • ,
 • epitomize
 • ,
 • epitomise

1. Thể hiện những đặc điểm cơ bản của hoặc là một ví dụ điển hình

 • "Bản fugue tiêu biểu cho phong cách sáng tác của bach"
  từ đồng nghĩa:
 • tiêu biểu
 • ,
 • hình ảnh thu nhỏ

2. Express indirectly by an image, form, or model

 • Be a symbol
 • "What does the statue of liberty symbolize?"
  synonym:
 • typify
 • ,
 • symbolize
 • ,
 • symbolise
 • ,
 • stand for
 • ,
 • represent

2. Thể hiện gián tiếp bằng hình ảnh, hình thức hoặc mô hình

 • Hãy là một biểu tượng
 • "Tượng nữ thần tự do tượng trưng cho điều gì?"
  từ đồng nghĩa:
 • tiêu biểu
 • ,
 • tượng trưng
 • ,
 • đứng cho
 • ,
 • đại diện