Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "twine" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "twine" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Twine

[Twine]
/twaɪn/

noun

1. A lightweight cord

  synonym:
 • string
 • ,
 • twine

1. Một sợi dây nhẹ

  từ đồng nghĩa:
 • chuỗi
 • ,
 • dây bện

verb

1. Spin,wind, or twist together

 • "Intertwine the ribbons"
 • "Twine the threads into a rope"
 • "Intertwined hearts"
  synonym:
 • intertwine
 • ,
 • twine
 • ,
 • entwine
 • ,
 • enlace
 • ,
 • interlace
 • ,
 • lace

1. Quay, gió hoặc xoắn với nhau

 • "Xen kẽ các dải ruy băng"
 • "Twine các chủ đề thành một sợi dây"
 • "Trái tim đan xen"
  từ đồng nghĩa:
 • đan xen
 • ,
 • dây bện
 • ,
 • entwine
 • ,
 • nhập ngũ
 • ,
 • xen kẽ
 • ,
 • ren

2. Arrange or or coil around

 • "Roll your hair around your finger"
 • "Twine the thread around the spool"
 • "She wrapped her arms around the child"
  synonym:
 • wind
 • ,
 • wrap
 • ,
 • roll
 • ,
 • twine

2. Sắp xếp hoặc cuộn dây xung quanh

 • "Cuộn tóc quanh ngón tay của bạn"
 • "Twine các chủ đề xung quanh ống chỉ"
 • "Cô vòng tay ôm đứa trẻ"
  từ đồng nghĩa:
 • gió
 • ,
 • bọc
 • ,
 • cuộn
 • ,
 • dây bện

3. Make by twisting together or intertwining

 • "Twine a rope"
  synonym:
 • twine

3. Thực hiện bằng cách xoắn với nhau hoặc đan xen

 • "Xoáy một sợi dây"
  từ đồng nghĩa:
 • dây bện

4. Form into a spiral shape

 • "The cord is all twisted"
  synonym:
 • twist
 • ,
 • twine
 • ,
 • distort

4. Tạo thành hình xoắn ốc

 • "Mây bị xoắn"
  từ đồng nghĩa:
 • xoắn
 • ,
 • dây bện
 • ,
 • bóp méo