Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "turning" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "biến" thành tiếng Việt

EnglishVietnamese

Turning

[Quay]
/tərnɪŋ/

noun

1. The act of changing or reversing the direction of the course

 • "He took a turn to the right"
  synonym:
 • turn
 • ,
 • turning

1. Hành động thay đổi hoặc đảo ngược hướng của khóa học

 • "Anh rẽ sang phải"
  từ đồng nghĩa:
 • quay

2. Act of changing in practice or custom

 • "The law took many turnings over the years"
  synonym:
 • turning

2. Hành động thay đổi trong thực tế hoặc tùy chỉnh

 • "Luật pháp đã có nhiều bước ngoặt trong những năm qua"
  từ đồng nghĩa:
 • quay

3. A shaving created when something is produced by turning it on a lathe

  synonym:
 • turning

3. Cạo râu được tạo ra khi một cái gì đó được tạo ra bằng cách bật nó trên máy tiện

  từ đồng nghĩa:
 • quay

4. A movement in a new direction

 • "The turning of the wind"
  synonym:
 • turning
 • ,
 • turn

4. Một phong trào theo một hướng mới

 • "Sự quay đầu của gió"
  từ đồng nghĩa:
 • quay

5. The end-product created by shaping something on a lathe

  synonym:
 • turning

5. Sản phẩm cuối cùng được tạo ra bằng cách định hình một cái gì đó trên máy tiện

  từ đồng nghĩa:
 • quay

6. The activity of shaping something on a lathe

  synonym:
 • turning

6. Hoạt động định hình một cái gì đó trên máy tiện

  từ đồng nghĩa:
 • quay

Examples of using

Tom is turning gray.
Tom đang chuyển sang màu xám.
Tom is turning up the sound of the TV.
Tom đang bật âm thanh của TV.
I'm cold. Would you mind turning the heating on?
Tôi lạnh. Bạn có phiền khi bật sưởi không?